Page 10 - A PLUS SANAT 33
P. 10

eserleri daima ayrıcalıklıdır           eserleri dünya müzelerinde!
                         1970’lerden başlayarak böcekleri ve insan
      a plus / portre          figürlerini işlediği eserlerinde, imgeler arasında  Japonya gibi ülkelerin müzelerinde ve çok sayı-
                                                 İnan’ın eserleri, Almanya, Norveç, İngiltere, ve
                         kurulan görsel ve simgesel ilişkileri yansıtır.
                                                   da özel koleksiyonlarda yer almaktadır.
                    inan’ın genel olarak
                    çalışmaları farklı uygu-
                    lamalar içerir. Tuvalin
                    yanı sıra ahşap, duralit,
                    özel kağıtlar, taşıyıcı-
                    lar üzerine yağlıboya
                    uygulamaları, suluboya
                    işlemeler, tempera,
                    renkli mürekkep ve
                    ayrıca kolaj gibi değişik
                    teknikler ve malzemeler
                    kullanır. Kişinin içinde
                    yaşadığı ve düzenli
                    ilişkiler kurduğu evrenin
                    gizemi, ona göre tüm
                    varlıkların birbirleri ile
                    uyum içerisinde yaşam-
                    larını sürdürdükleri kai-
                    nat tanımı ile doğrudan
                    bütünleşmektedir. Eser-
                    lerinde uzun araştırma-
                    lar sonucunda kullandı-
                    ğı genel temalar, türlü
                    aşamalardan geçerek
                    gök varlıklarının bütü-
                    nünü, kâinatı, cihanı,
                    alemleri ve kozmosu
                    derinliği ile bütünleş-
                    tirir. Bu bütünleşme
                    evresi, insanın erişkin
                    kimliği ile kesişen bilge
                    kişiliğinin göstergesidir.
                    Ergin İnan resimlerini
      eRgin inan
      1968 yılında İstanbul Devlet  ayrıcalıklı kılan da bu
      Güzel Sanatlar Akademisi,  bilgelik örneğidir. İnan
      günümüzdeki adıyla ise Mimar  resimlerinin çarpıcı
      Sinan Güzel Sanatlar Üniver- aurasının sırrı bu bil-
      sitesi Resim Bölümünü bitiren  gelikte gizlidir. Sanatçı,
      Ergin İnan; mezun olduktan  yetisinin biçimlenişinde
      kısa bir süre sonra Salzburg  farklı kaynakların taşıdı-
      Yaz Akademisi’ne giderek  ğı anlamın bilincindedir.
      burada Prof. Emilio Vedova  İşte bu yüzden bellek
      ile çalışma fırsatı yakaladı.  oluşumuna 15. yüzyıl
      Ardından Münih’e giderek Prof.  İtalya’sından başlar.
      Mac Zimmerman ile sanat
      çalışmalarına devam eden
      ünlü ressam, 1985 ile 1986
      yılları arasında Berlin Güzel
      Sanatlar Yüksek Okulu’nda
      konuk profesör olarak uzun
      yıllar görev yaptı. Onun sanatı,
      var oluşla yok oluş arasındaki
      metafizik anlamın kendi bakış
      açısından irdelenip yorumlan-
      masına dayanmaktadır. Onun              resİmle edebİyattan öte her
      tüm resimlerinde, doğu ile batı            şeyİ İfade edİyorsunuz. bu
      kültürlerinin sentez arayışları
      açıkça gözlemlenmektedir.               yüzden resİm yapıyorum! çünkü
      1970’lerden başlayarak böcek-             daha Gİzemlİ noktalar resmİn
      leri ve insan figürlerini işlediği
      eserlerinde, imgeler arasında             İçerİsİnde. bana böyle Gelİyor.
      kurulan görsel ve simgesel              benİm hayatımı kesİnlİkle resİm
      ilişkiler oldukça fazla dikkat            anlamlı kılıyor!
      çeker. Bunların yanı sıra ünlü  ergin inan’ın evrenin
      ressam, eserlerinde zaman  gizemini yapısallaştıran
      zaman eski uygarlıklardan  resimsel düşüncesi bir
      aldığı kültürel imgelere de yer  noktada Mevlana’nın
      vermektedir.        mistik düşünce ala-  Onun etkilendiği sanat yolculu- 600 yılı aşkın bir süredir resim  bu farkındalığını sanatına kazan-
                    nıyla adeta bütünleşir.  ğunun ana durağı Leonardo da  sanatının özünü yaratıp çağdaş  dırmanın yolunu aramıştır. 15.
      “benİm resmİm ya      Derinlikleri bedenin iç- Vinci’dir. Hümanizmanın özüne  ve Avant-garde / Öncü sanatçıla- yüzyılda bedenden yola çıkarak
                                              ra kadar yayılırken Ergin İnan’ın
                                                            evrenin gizini çözümleyen Leo-
                                inmenin yolu da bu yüzyıldan
      da düşüncem hep       selliğini yansıtan tinsel  geçerek İnan’ın benliğine işler. İn- sanatına da ışık tutmuştur. O,  nardo da Vinci’nin ters yazılmış,
                    değerlerle buluşan ve
      Gönülde olanı        insan olmanın, insanca  san ve insanca değerler üzerine  dünya sanatçıları gibi, Vinci’nin  okunması da bilgeliğe açık olan
      çİzmektİr. Gönül      erdemler taşımanın   geliştirdiği süzgün dünya görüşü  sanat defterlerinin solgun kağıt- satırlarının kaligrafik değerleri
                                                            de bu gizemin bir parçası olarak
                                              larını kaplayan desenlerin bugün
                                bu aşamada filizlenir. Beden ve
      de İnsanın Gerçek      anlamıyla bütünleşen  bedeni anlamlı kılan ruh ilişkisi  yapılmışcasına ilerici, çağdaş  İnan resimlerinin vazgeçilmez
                    nitelikleri hedefler.
      vatanıdır!                     Vinci’nin yumuşak ama çarpıcı  yorumlarını saklı tutmasının  değerleri arasına katılmıştır.
                                              gizemini anlamaya çalışmış ve
                                figüratif anlatımından yükselerek
       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15