Page 11 - A PLUS SANAT SAYI 34
P. 11

hitler’in eserleri elde kaldı!            2019’un en parlak festivali!
              Nünberg’te yapılan müzayedede Adolf Hitler      Bu yılın en çok konuşulan sanat olaylarından biri
              tarafından 1900’lü yıllarda yapılan sulu boya    de “Amsterdam Işık Festivali” idi. Festival boyun- sanat turu / a plus
              resimlerine bir kez daha alıcı çıkmadı.       ca tüm sokaklar ışıltılı eserlerle donatıldı.


                                                             sanatsal


                                                             farkIndalIk                                                             yaratan dizi


                                                             projesi!
                                                 cezeri’nin       netflıx’in olağanüstü dizi
                                                 olağanüstü       projelerinden biri olan “OA”,
                                                 makineleri       yayınlandığı günden itibaren
                                                             dünya genelinde büyük bir
                                                 sergisi!        yankı uyandırdı. İlk sezonunu
                                                             hayretler ve soru işaretleri
                                                 anadolu’nun büyük    içerisinde izleyen insanlar,
                                                 mucitleri arasında yer  dizinin ikinci sezonunu me-
                                                 alan Ebu’l İz İsmail İbni  rakla beklemeye başladılar.
                                                 Rezzaz El Cezeri’nin  Beklenen gün tam birbuçuk
                                                 tasarladığı eserler,  yıl sonra geldi ve izleyici, bu
                                                 “Cezeri’nin Olağanüstü  kez projenin içinde bambaşka
                                                 Makineleri” sergisinde  serüvenlere yelken açtı. Bu
                                                 bir araya getirildi. İstan- kez “Çoklu Evren” kavramının
                                                 bul Büyükşehir Belediye- dışında daha sanatsal ögelere
                                                 sinin destekleri ile 800  dokunan projede bir de global
        Uluslararası fuarlara                               yıl aradan sonra yeniden  bir farkındalık çalışmasına
        ve kurumlara uzaktan                                canlandırılan makineler,  yer verildi. Dünyanın farklı
         bakıldığında, sanat                               büyük ilgi çekti.    alanlarda isim yapmış en iyi
        dünyasında erkekler ile                                          fotoğraf sanatçılarını da proje-
        kadınların arasında-                                           ye dahil eden “OA” yapımcıları,
         ki farkın kapandığı                                           dizi çekimleri esnasında bu
        düşünülse de, bugün                                            fotoğrafçılardan istedikleri fo-
        müzelerde sergilenen                                           toğrafı kendi perspektifleri ile
        kadın sanatçılara ait                                           özgürce çekmelerini istediler.
        eserlerin oranı halen                                           Olivia Bee, Kyle Thompson,
         yüzde 15’lerde...                                            Martina Matencio, Daniel
                                                             Rueda ve Anna Devis, Eda
                                                             Dürüst, Teresa C. Freitas ve
      aRT PaRiS BiR kEZ DaHa DÜşÜnDÜRDÜ!                          mamut art        Hick Duarte gibi ünlü fotoğraf
                                                             sanatçıları bakış açıları ile
                                                             “OA” dizisine farklı bir kavram-

        art paris 2019’un ‘kaDın sanatçılar’ teması, sanat Dünyasını cinsiyet       project2019       sal boyut kazandırdılar.

          Dağılımı ve eŞitlik kavramı üzerine bir kez Daha DüŞünDürDü.          güncel sanatta yılın
                                                 umut vadeden yete-
      kadınlara destek Art Pa-  ler Arşivi’nin üstlendiği bölüm- cinsiyet eşitliğinin sağlanmış  nekli genç sanatçıları
      ris’in 21. edisyonu geçtiğimiz  de savaş sonrası dönemden  olması gibi hedefler yer alıyor.  için keşif alanı sunan
      haftalarda sona erdi. Dünyanın  günümüze Fransa’daki kadın  Basit bir soru ile başlayan  Mamut Art Project, 3-7
      en büyüleyici sanat mekanla- sanatçıların çalışmalarına dik- kampanya öncesinde: seçili  Nisan 2019 tarihleri
      rından biri olan Grand Palais’de  kat çekildi. Bu yıl ilk kez farkın- müzelere gelen ziyaretçilere 5  arasında İstanbul
      150 modern ve çağdaş sanat  dalıktan eyleme geçen NMWA;  kadın sanatçı ismi soruldu. Pek  Küçükçiftlik Park’ta ger-
      galerisini bir araya getiren  kurumlardan kadın sanatçıları  çok kişi tek seferde bu soruyu  çekleşti. Fotoğraf, Kolaj,
      fuarın bu yılki iki ana tema- destekleme sözü aldı. Önerilen  yanıtlayamadı. Bu önemli kam- Enstalasyon ve Heykel
      sından biri kadın sanatçılardı.  planlar arasında kadınların  panyaya dünya genelinde 54  sanatı gibi pek çok farklı
      Küratörlüğünü AWARE, Kadın  sergilenme oranının arttırılma- ülkeden 1500’den fazla kurum  alanda işlerin yer aldığı
      Sanatçılar, Araştırma ve Sergi- sı ve beş yıl içinde sergilerde  katılımları ile destek verdi. Mamut Art 2019, dünya
                                                 sanat piyasası tarafın-
                                                 dan yakından izlendi.


      tasarımsal hareket bugün tam 100 yaşında! Mies van der
      Rohe, Bauhaus’u 1919’da kurdu. Kuruluşundan 14 yıl sonra ise en
      saygın sanat, tasarım ve mimarlık okullarından biri olması planlıyor-
      du. Kısa süre sonra Bauhaus yalnızca kendi neslini değil, sonraki
      nesilleri de etkileyen derin bir oluşum haline geldi. Bu yıl Almanya,
      bu fikrin dolu dolu 100. yıldönümünü kutluyor. Bauhaus her ne kadar
      sadece 14 yıl faaliyet göstermiş olsa da, tasarım açısından efsane-
      vi bir kimliğe sahip bu akım günümüze dek tesirini sürdürüyor ve
      Almanya’nın kültür alanında, 20. YY’daki en önemli atılımlarından
      biri olarak değerlendiriliyor. “Tüm sanatsal aktivitelerin nihai amacı
      inşadır” sloganı ile sanat yolculuğunu devam ettiren marka, bugün
      milyonlarca yeni fikre ve genç nesile kaynak, dost eli olarak uzanıyor.
                                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16