Page 12 - A PLUS SANAT SAYI 34
P. 12

sanatın sembolüne çağ atlattı!              o hep bir adım önde oldu!
      a plus / portreler       fie çektiren, kayak yaptıran ve Boks yaptıran sanatçı- Türk Modern ve Çağdaş sanata dair çalışmaları
                      Sanatın en ikonik imgelerinden biri olan Herkül’e sel-
                                                ile büyük fark yaratan Seydi Murat Koç; sanatın
                       mız Emre Yusufi, dünya genelinde bir fark yarattı.
                                                 dünyayı değiştireceğinin en büyük kanıtı oldu.

                                                 genco gülan Gülan’ın
                                                 sanatsal temeli, farklı
                                                 kavram ve yönelimlerin
                                                 yoğrulmasından oluş-
                                                 maktadır. Sanatçı, eser-
                                                 lerinde baskın bir stil ya
                                                 da mecra kullanmamak-   refik anadol Sanat,
                                                 tadır. Kısacası sanatın  düşünceleri ve fikirleri
                                                 temeliyle uğraşır. Web   ifade edebilmenin en
                                                 Bienali’nin de kurucusu  doğru yollarından bir
                                                 olan Genco Gülan için   tanesi. Üstelik bunu bir-
                                                 “Yerli Salvador Dali”   çok farklı formda yapa-
                                                 demek yanlış olmaz.    bilmek mümkün. Farklı
                                                               eserlerin adamı Refik
                                                               Anadol, İstanbul’da
                                                               doğup ABD’de oldukça
                                                               güzel işlere imza atan,
                                                               sanatını alışık olmadı-
                                                               ğımız formlarda sunan
                     alea pınar du pre                                 etkileyici işlere sahip bir
                     Henüz öğrenci iken keş-                              sanatçı. Son çalışması
                     fettiği özel bir yağlıboya                             ise yine insan beyninin
                     baskı tekniği ile yaptığı                             sınırlarını zorlarken
                     ilk Nü serisi Linz’de                               sanatın etkin gücünü
                     büyük ilgi gördü. “Media                              ortaya koyuyor.
                     Fusion” adını verdiği    çağdaş Türk
                     kendine has tekniğiyle
                     portre ve manzara
                     resimleri yapan, Viyana  sANATıNıN           devrim erbil Çıraklık  tuba demircioğlu Düşün-
                     ve Linz’de karma sergi-                 dönemini, Halil Dikmen  sel temelleri çok uzun yıllardır
                     lere katılan sanatçı ça-                ve Bedri Rahmi Eyüboğlu  süregelen ve her geçen gün
                     lışmalarını İstanbul’da                 gibi ustaların yanında ge- temalarını daha da derin-
                     sürdürmektedir.         temsilcileri      çiren ve bayrağı onlardan  leştirerek eserlerine aktaran
                                                 devralan ünlü ressam ve
                                                             Seramik Sanatçısı Tuba Önder
                                                 heykel sanatçısı Devrim  Demircioğlu bu yıl Art Mia-
                                                 Erbil, 1960’lı yıllardan bu  mi’de Çağdaş Türk sanatını
                                                 yana devam eden sanat  başarı ile temsil etti. Ulusla-
                                                 hayatına uluslararası  rarası sanat arenasında farklı
                                                 bazda birçok ödül sığ- çalışmaları ile dikkat çeken
                                                 dırmış devlet sanatçıları- sanatçı, 2019’un en çok dikkat
                                                 mızdan biridir.     çekenleri arasında yer alıyor.
      FArk yArATANlAr
      çağDaŞ ve moDern
      türk sanatının fark
      yaratan temsilcileri!
      çağdaş Türk Sanatı,
      ülkemizde 2000’li yıllardan
      itibaren, özellikle genç sanat-
      çıların ve koleksiyonerlerin
      yoğun ilgisi ile karşılaşmış
      ve olağanüstü bir gelişme                               mehmet gazioğlu
      göstermiştir. Farklı bakış              sibel payyu 1996 yılında    Dijital ortamın etkisiyle,
      açıları, yetenekleri ve sıra dışı           Roma’da Güzel Sanatlar bursu  fotoğraf sanatında farklı
      eserleri ile uluslararası sanat            kazanarak sanat hayatına giriş  bir bakış açısı uyandı-
      arenasında büyük başarılara              yapan yetenekli sanatçı, Paris  ran Mehmet Gazioğlu,
      imza atan sanatçılarımız               Louvre Müzesi dahil olmak üzere  gerçeğin ve yansımaları-
      Çağdaş Türk Sanatının birer              uluslararası birçok platformda  nın oluşturduğu sürreal
      temsilcileri olarak sanatın;             Çağdaş Türk Sanatını Türkiye’yi  atmosferi, fotoğraf
      Dünyanın kaderini değiştire-             temsil etti. Street-Art ve Graffiti  sanatı üzerinden izleyici
      bileceğine inanmış ve sonra              tarzında dünya çapında işlere  ile buluşturdu. İkinci
      bizleri de inandırmışlardır.             imza atan Payyu; kendi özel tek- sergisi ile de çok dikkat
      İşte “Fark Yaratan” o sanatçı-            niği ile ürettiği halı çalışmasıyla  çeken sanatçı alanında
      larımızdan sadece birkaçı...             yeni bir akımın öncüsü oldu.  fark yaratmayı başardı.
       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17