Page 13 - A PLUS SANAT 33
P. 13

german desıgn award                 art madrıd kapılarını açıyor!
              German Design Council tarafından düzenle-      Madrid’deki Galeria de Cristal of CentroCentro Cibe-
              nen German Design Award’ın 48. edisyonu;       les yapısında düzenlenen Art Madrid, 27 Şubat ile 3  dünya / a plus
              Türk projelerinin başarılarına sahne oldu.      Mart arasında 14’üncü kez kapılarını açıyor.      keıth harıng; ilk kez tate    Berthe morisot; Paris Orsay Müzesin’de                 MaRcel
      lıverpool’a konuk oluyor
      Tate Liverpool’da Haziran’da
      açılacak olan Keith Haring ser-
      gisi, Kasım ayına kadar devam                                      BRoodhaeRs
      edecek. İngiltere’de ilk defa sa-
      natçıya adanmış sergide, sokak
      sanatını yücelten Haring’in bir
      döneme imza atmış çalışmaları                                      ile göRsel
      da görülebilecek. Seçkide yer
      alacak olan tablolar ile çizim
      ve heykellerin de yer alması sa-
      natçının hikayesinin net olarak                                     temAs!
      anlaşılmasına yardımcı olacak.


                                                          Sıra dışı eSerleri ile dikkat
                                                          çeken Marcel broodhaerS’ın
                                                          onuncu Sanat Yılına özel
                                                          hazırlanan öneMli bir Seçki!


                                                          belçika’lı sanatçı Marcel Broodt-
                                                          haers’in ilk kişisel sergisi, Şubat ayı
                                                          boyunca Rusya’daki Garage Mu-
                                                          seum’da sergilenecek. Müzenin 10.
                                                          yılına özel olarak kurgulanan sergi,
                                                          sanatçının 80 eserini sanat izleyici-
                                                          siyle buluşturuyor. Sanat kariyerine
                                                          1964 yılında başlayan Broodthaers,
                                                          üretimleri aracılığıyla yazı ile görsel
                                                          arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Sanat
                                                          yaşamı boyunca aralarında New York
                                                          Modern Sanatlar Müzesi, Reina Sofia,
                     1841-1895 yılları arasında  ğimiz Morisot; süslü bir  havada resim yapması ve  K21 Ständehaus ve Fridericianum
                     yaşamış Fransız empresyo- tarz olan “rokoko” tarzı res- ataerkil sınıfın temalarını  gibi önemli müzelerinde bulunduğu
                     nist ressam Berthe Marisot;  samlarından Jean-Honore  imkansızdı. Bu nedenle  ünlü salonlarda 11’i solo olmak üzere
                     Empresyonist sanatçılar  Fragonard’ın torunudur.  eserlerinde zarif kadın  115 sergiye katılan Broodthaers’ın bu
                     arasındaki tek kadın olma  O dönem kadınların top- tasvirleri yapan sanatçı- kişisel sergisi merakla bekleniyor.
                     özelliği taşımaktadır. Var- lumsal anlamda yaftalanıp  nın en önemli eserleri 18
                     lıklı ve sanatla içiçe olan bir  engellenmesi sonucu erkek  Haziran’da Paris Orsay
                     aileden gelme diyebilece- empresyonistler gibi açık  Müzesinde sergilenecek.


                      van gogh müzesi,                  rembrandt&
                       amsterdam                    velazquez
                     Van Gogh ve Ayçiçekleri             11 Ekim’de başlayacak
                      sergisi 21 Haziran ile 1            Rembrandt-Velazquez
                      Eylül tarihleri arasında            sergisi, Ocak 2020’ye ka-
                      Amsterdam Van Gogh               dar devam edecek. Farklı
                      Müzesinde görülebilir. 5            coğrafyadan olan ve 17.
                     farklı ayçiçekleri tablosun-          yüzyılın iki dahi ressamına
      frıeze sanat         daki farklılıkların irdelendiği         adanmış seçkide gerçekçi
      fuarı artık los        sergide, sanatçının neden            ve dini eserler görülecek.
      angeles’ta!         bu çiçekleri seçtiği de anla-          Madrid, Museo del Prado
                                              iş birliği ile gerçekleşe-
                     tılıyor. Eserlerin korunması,
                     restorasyonlarının da görü-            cek sergide, İspanyol ve
      new york ve Londra’da     leceği sergide, günümüze             Hollandalı ressamların
      düzenlenen Frieze sanat fuarı,  kalan mektuplardan Van            çalışmaları Amsterdam
      artık Los Angeles’ta da düzenle- Gogh’un bu konuya olan           Rijksmuseum’da çift olarak
      necek. 2019’da ilk kez düzenle- ilgisi de gösterilecek. edgar degas       sergilenecek.
      necek olan fuar, yerel ve dünya
      çapında önde gelen 70 çağdaş              Paris Orsay Müzesinde
      sanat galerisinin katılımıyla             açılacak Degas Ope-
      gerçekleşiyor. 15 Şubat’ta açıla-           ra’da sergisi, empres-
      cak olan Frieze Los Angeles, Pa-            yonist ressam Edgar
      ramount film stüdyoları içinde             Degas’ın tüm sanat ha-
      mimar Kulapat Yantrasast tara-             yatı boyunca resmetti-
      fından tasarlanan kompleksin              ği opera konulu eserleri
      içinde ziyaretçilerini ağırlayacak.          bir araya getiriyor. İlk
      Çağdaş sanata, Los Angeles’ın             defa bir araya getirilen
      dinamik kültürüne ve kentin              eserlerde, sanatçının
      görsel sanatlara olan katkısına            seyircilerden sahneye
      odaklanan organizasyona                kadar tüm çalışmaları
      White Cube, Mathhew Marks,               yer alıyor. Sergi, tüm yıl
      Kaufman Repetto gibi ünlü               boyunca görülebilir.
      galeriler de iştirak ediyor.
                                                                        13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18