Page 9 - A PLUS SANAT 33
P. 9

sanat tarihinde bir ilk!               halka açık restorasyon!
              “Portrait of Edmond de Belamy” isimli yapay     Dünyanın en ünlü eserlerinin sergilendiği Rijsk-
              zeka ürünü olan portre çalışması, 2018’de Chris-   museum, 2018’de ilk kez Rembrandt’ın dev bir  sanat 2018 / a plus
              tie’s Müzayede evinde rekor bir fiyata satıldı.   eseri için açık restorasyon çalışması yaptı.

                                                                aylin seçkin
        ölümsüzlük odası                                                sanat uzmanı

      Sanatçı Ahmet Güneştekin’in                                          2018 yılının en çok konuşulan
      Ölümsüzlük Odası isimli dev   mıchelle obama                                önemli sanat olaylarından biri
      eseri daha yapım aşamasında                                          Londra’da Sotheby’s Mü-
      dünya genelinde çok büyük    Eski firstlady Michel-                            zayede Evinde düzenlenen
      bir ilgi ile karşılaşmıştı. Eserin  le Obama törende                             çağdaş sanat müzayedesinde,
      tüm aşamaları sanatseverle-   yaptığı konuşmada,                              sanatçı Jenny Saville’ye ait
      rin ilgisine cevap verebilmek  portrenin gelecek                               olan Propped’un 3 ile 4 milyon
      adına sosyal medyadan dü-    yıllarda siyahi kız                              sterlin arasındaki tahmini fiyatı
      zenli olarak paylaşıldı. Bu eser;  çocukları üzerinde                            aşarak, 10 milyon sterline yakın
      sanatın bazen bir ülkeyi nasıl  olumlu bir etki bırak-                            bir fiyata satılmasıydı.
      saygın bir yere taşıyacağının  masını umduğunu
      da önemli bir kanıtı oldu.
                      belirtti. “Kafalarını
                      kaldırıp bakacaklar ve
                      kendileri gibi görünen
                      birinin resmini, bu
                      büyük kurumda asılı
                      görecekler” dedi.


                     obama portreleri İki
                     dönem ev sahipliği yaptıkları
                     Beyaz Saray’a 2016 yılında                              beyza boynudelik
      guggenheım ve        veda eden eski ABD Başkanı                                sanatçı
                     Barack Obama ile eşi Michel-
      beyaz saray!         le Obama’nın, Kehinde Wiley
                     tarafından resmedilen özel                            2018 yılında dünyada en
      trump’a red! 2018 yılının  portreleri, 2018 yılında sanat                          çok konuşulan sanat olayı,
      en çok konuşulan olayların- gündemini bir hayli meşgul                            Banksy’nin müzayede şovu
      dan biri de Beyaz Saray ve  etmişti. Başkent Washing-                            oldu. Ayrıca “Otomatik Moddan
      Guggenheim Müzesi arasında  ton’daki Smithsonian Ulusal                           Çıkın” mottosu ile diğer Bienal
      geçen restleşme oldu. Van  Portre Galerisi’nde sergilen-                          organizasyonlarından çok farklı
      Gogh’un “Landscape with   meye başlayan portrelerin                            bir yerde konumlanan Brezil-
      Snow” isimli işini Beyaz Sa- açılış törenine, Barack Obama                          ya’daki 33. Sao Paulo Bienali,
      ray’a koymak isteyen Trump’a,  ile güzel eşi Michelle Obama                         2018’in öne çıkan önemli
      müzenin verdiği cevap ilginç  da bizzat iştirak ettiler. ABD                         etkinlikleri arasındaydı.
      oldu. Tablonun yerine Maurizio  başkanları portre koleksiyo-
      Cattelan’ın “American” isimli  nuna eklenecek resimlerin ilk
      18 karat altın ile kaplanmış  kez kamuoyuna gösterildiği
      klozet işini öneren müze yet- törende kısa bir konuşma                            modern’in
      kilileri, bu cevap dünya sanat  yapan Barack Obama; eşi Mi-                         yıkılışı!
      tarihinde unutulmayacak derin  chelle Obama’nın resmini çok
      bir iz bıraktı diyebiliriz. seksi bulduğunu dile getirdi.                          Geçtiğimiz yıl Türkiye’de
                                                             gerçekleşen önemli sanat
                                                             olaylarından biri, bahar ayların-
                                                             da AKM ve İstanbul Modern
                                                             binalarının eş zamanlı olarak
                                                             yıkılmaları oldu. “Modernin
                                                             Muhteşem Yıkılışı” başlıklı
                                                             makalemde de belirttiğim gibi,
                                                             Türkiye Modernleşme sürecin-
                                                             de adeta bir milat yaşadı.


                2018’in bence en önemli sanat olayı          Bana göre 2018’in en önemli sanat
                Jay-Z ve Beyonce’nin Louvre Müze-           olayı; Banksy’nin milyon dolarlık tablo-
                si’nde klip çekmesi oldu. Türkiye’den         sunun kendini imha etmesiydi... Ayrıca
                söz edecek olursak, Salt Beyoğlu’nda          David Hockney’nin “Havuzda İki Figür”
                halen devam eden “Evrenin Titreşen           adlı eserinin rekor fiyatla satılması ile
                Işıkları” isimli sergiyi söyleyebilirim. Bu      Kehinde Wiley’in, Barack ve Michelle
                serginin, mekanın belleğiyle olan ilişkisi       Obama portreleri de 2018’in en çarpı-
                kesinlikle eşsiz ve benzersiz.             cı gelişmeleri arasındaydı.
                ayşeGül sönmez                     banu çarmıklı              genco gülan
                                                                 sanatçı
                Sanat Yazarı                      kolekSiYoner
                                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14